ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.