ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵖⴼ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵜⵕⵥⵉⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ
ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵏⴰⵙ
ⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵍⵍⵓⵣ ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵉⵜ
ⵜⵕⵥⵉⵜ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴳⴰⵄ ⵎⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

— ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ