ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⴷⵔⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⴹⴰⵄⴰⵎⵜ ⴰ ⵏⵏⵄⵎⴰⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ

— ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵢⵢⴷⵉ ⵙ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵖⴰⴹⵜ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵢⵜⵜⴰⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ

— ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ