ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ
| ⵉⵎⵙⵍⵉ = ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴳ ⴽⴰⵎⵏⵣ, ⵉⴳⴳⵔⴰ ⵙ .ogg
| ⴰⵣⵡⵍ = ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ
}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 
| ⵉⵎⵙⵍⵉ = Audio attan n korona.ogg
| ⴰⵣⵡⵍ = ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ
}}
ⵙⵙⴼⵍⴷⴰⵜ ⵙ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ:
ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ


ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ .ogg, ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.