Jump to content

ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵡⴰⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⵢⴰⵙⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⴼⵜⵜⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]