ⴰⵅⵅⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⴽⵯⵙⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⵅⵏⴰ

ⴰⵅⵅⵏⴰ ⵏⵖ ⴰⵚⵓⴹ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵉⵏⵉⵜ ⵏⵖ ⴰⵎⵓⵣⵣⵉ(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{{1}}})‏Buttocks; ⵓⵏⵜⵉ: ⵜⴰⵅⵅⵏⴰ)‏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ ⴷⴰ ⴼ ⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵡⵡⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ.[1]

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "NO FILTER: An Afternoon With Kim Kardashian"