ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵢⵜⵡⴰⵙⵅⴷⵎⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⵉⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ، ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ، ⵙ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵙⴳ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]