ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 890 ⵎ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 250 000 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵍⵉⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵍⵉⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ ⵉⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵣⴳ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ ⵜⴰⵟⵔⴳⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵍⵉⵏⵉⵊⵉⵔ.

ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⵖ ⵎⴰⵍⵉ, ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵓⵖⴰⵙ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ, ⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳⵔ ⵎⴰⵍⵉⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]