ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA))
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Congrès mondial amazigh) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ), ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⵙⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]