Jump to content

ⴰⴱⵓ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴱⵓ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⴰⴱⵓ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⵄⴰⴱⴷ ⵔⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵏ ⵚⴰⵅⵔ ⴰⴷⴷⵓⵙⵉ (ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 678 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ) ⵉⴳⴰ ⴰⵚⴰⵃⴰⴱⵉ ⴷⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⵎⵃⵙⵓ ⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ ⵢⵙⵍⵎ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 77 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ، ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ﴾ﷺ﴿، ⴷ ⵢⵃⵙⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ ، ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵚⴰⵃⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵀⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ. ⴰⴱⵉ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ، ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵍⵃⴰⴷⵉⵝ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵕⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴱⵉ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ. ⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏⵍⵃⵉⵊⴰⵣ ، ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵕⴰⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ (((ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ)))، ⵢⴼⵙⵙⵔⵜ ⵖⵉⴼ ⴰⴱⵉ ⴱⵏ ⴽⴰⵄⴱ، ⴷ ⵢⵓⵎⵥⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵄⴱⴷ ⵔⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵀⴰⵔⵎⵣ. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵓ ⵀⵓⵔⴰⵢⵔⴰ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴱⵏ ⵍⵅⴰⵟⵟⴰⴱ، ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 400 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 41 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵍⵎⵓⵏⵡⵡⴰⵔⵜ ⵢⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⴷ ⵍⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ، ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 59 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]