Jump to content

Қ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

Қ (ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵎⵥⵥⵉⵏ: қ) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⵜⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴽⵉⵔⵉⵍⵉ. ⵉⵜⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴰⴱⵅⴰⵣⵣ, ⵛⵓⵔ, ⴽⴰⵣⴰⵅ, ⵜⴰⴷⵊⵉⴽ, ⵜⴰⵜⴰⵕ ⵏ ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ, ⵜⵓⴼⴰⵍⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵣⴳⵓⵍⴰⵎⵉ, ⴷ ⵉⵜⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴽⴰⵔⴰⴽⴰⵍⴱⴰⴽ, ⵓⵙⵉⵜ, ⵡⵉⴳⵓⵔ, ⴷ ⵓⵣⴱⵉⴽ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵙⴳ https://zgh.wikipedia.org/w/index.php?title=Қ&oldid=34204