Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵉⴼⵏⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴼⵏⵉⵇⵏ ⴰⴽⴽⵯ

ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵎⴰⴽⵉⵏⵜⵓⵛ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵎⴰⴽ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⴼⴰⵢⵔⴼⵓⴽⵙ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴼⴰⵢⵔⴼⵓⴽⵙ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵃⵉⵃⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⴰⵙⵓⵙⵉ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵙⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵉⵙⵍⴰⵎ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵔⵎⴹⴰⵏ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⵃⵎⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵔⴰⴽⵓⵛⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ}}
ⵃⵓⵙⴰⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ
ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.


ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵕⵕⴰⵊⴰ}}
RCAⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵕⴰⵊⴰⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ


ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⵡⵉⴷⴰⴷ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵉⴷⴰⴷⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ

ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ/ⴱⵓⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ}}
ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷⵉ.
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ