Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵏⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ|ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ 200 000 ⴷ 50 000 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⵖ. ⴹⴰⵕⵜ 2 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⵖⴷⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴼⵓⴽⴽⵙⵏ, ⴰⴼⴳ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⵔⴰⵡ, ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ :

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]