ⵜⵉⵡⵍⵉⵡⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵡⵍⵉⵡⵍⴰ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵍⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⵉⵡⵍⴰ ⵏⵖ ⴰⵀⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵖ ⴰⵃⵏⵏⴰⵢⵍⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵅⵎⵎⵔ ⴷ ⵍⵀⴹⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]