ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:ⵉⵍⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵖ ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏ, ⵏⵖ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ, ⵏⵖ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ.

ⴰⵍⵙ ⵉⵙⵎ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴷ ⵉⵙⵎ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ.

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴷ ⵉⵙⵎ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⵖⵍ/ⵓⵙⵍⵖ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵊⵍⵓ l'historique ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ.

ⵜⴰⴷⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ:

  1. ⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⴷⴷⵜ ⵅⴼ <ⵙⵏⴼⵍ> (<Edit>; <Modifier>).
  2. ⴰⴼ ⵏⵏ ⵜⴰⴷⵖⵔⵜ <ⵙⵎⵓⵜⵜⵉ> (<Move>; <Renommer>) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ <ⵓⴳⴳⴰⵔ> (<More>; <Plus>) ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.
  3. ⴰⴷⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ.
  4. ⴰⴷⴷ ⵅⴼ <ⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰ> (<Move page>; <Renommer la page>)

ⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⴰⵙ ⵉⴱⵉⵔⵓⴽⵔⴰⵜⵏ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⴰⵙ.