ⵜⵉⵍⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵉⵍⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⴰⵏ[1] ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵄⵛⴱⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵓⵜ ⵉⴼⵔⴰⵓⵏⵙ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵣⴱⴰⵍ. ⴰⵊⴷⵉⴳⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⵇⵉⵢ.

ⵎⴰⵔⴽⴰ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ: Borago officinalis.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏⵙ ⵉⵖⴷ ⴰⵊⴷⵉⴳⵏⵙ ⵖ ⵓⵜⴰⵢ.

ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⴷⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⵓⴷⵅⵛⴰⵏ.

ⵖ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⴽⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵡⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. tilqit ûchen, تِلْقِتْ وَ وُشَّنْ (Abdlelhaï Sijilmassi, Les plantes médicinales du Maroc, Le Fennec, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ, 2005, ISBN : 9981838020, p. 66.)