ⵜⴰⵣⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ

ⵜⴰⵣⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴳⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏⵏ ⵜⴰⵣⴰ ⵙ 120 ⴽⵎ ⵅⴼ ⴼⴰⵙ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵣⴰ ⴱⵏⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵔⵡⵍⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.[ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜ ⵓⵙⴰⴳⵎ]


ⴳ 1074, ⵉⵏⴱⴹ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵔⴰⴱⴹ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ. ⵔⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11. ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ 1142.

ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴱⵏⴰ ⵜⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵏⴰⵏ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵎⵏ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 12 (ⴷⴼⴼⵉⵔ 1142).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]