Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ — ⵙⴳ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ — ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ 51 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵥⵔ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]