Jump to content

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1901 ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵥⵉⵍⵜ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⵎⵎⴰⴳⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ.[1][2] ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ ⴰ ⵖⵔ ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵖⵜⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵜⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1985, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵙⵖⵓⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎ; ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⴼⵉⵣⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⴷ ⵜⴼⵉⵣⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.[3]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. The Nobel Prize in Literature. nobelprize.org. Retrieved on 13 October 2007.
  2. John Sutherland (13 October 2007). "Ink and Spit". Guardian Unlimited Books (The Guardian). http://books.guardian.co.uk/review/story/0,,2189673,00.html. Retrieved 13 October 2007. 
  3. Nobel Prize | award. Retrieved on 18 October 2016.