Jump to content

ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⵓⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ:Chroma key hero.jpg
ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⵓⵎⴰ

ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⵓⵎⴰ ( ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Chroma key) ⵜⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵍⴼ ⴰⵎⴰⵏⵏⴰⵢ ⵖ ⴰⵡⵔⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵯⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⵉⵍⵉ, ⴰⵔ ⵎⵃⵃⵉⵏ ⴰⵡⵔⵏ ⴷⴰ ⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴳⵔⴰⴼⵉⴽ ⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏⴰⵢ ⵖ ⵍⵎⵓⴰⵜⵉⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵚⵓⴱⵏ ⵙ ⴳⵔⴰⴼⵉⴽ ⴷⵉⵙ.

ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⵓⵎⴰ
ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⵓⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⴱⴰⵎⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵖ ⵉⴳⵎⵎⵉ ⵓⵎⵍⵉⵍ
ⴽⵔⵓⵎⴰ ⵙ ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⴰⵏⵉⵍⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]