ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⴽ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ. ⵉⵔⵎ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ.

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵓⵣⴷⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]