Jump to content

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ  ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ (ⴷ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵔ)، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴱⵄⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵄⴰⵔⴰⴼⴰ، ⴰⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⴱⴻⴷⴷⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵃⵓⵊⵊⴰⵊⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⵙⵉⴽ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ  ⵍⵃⵉⵊⵊ، ⴷⴰ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⴷⵓ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵏⴱⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵜⴰⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵥⵕⴰ ⵜⵉⵥⵕⵉⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⵢⵓⵎⵔⵜ ⴷⵉⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⵃⵃⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ .ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ، ⵢⵓⵎⵔⵜ ⵔⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⴳ ⵓⴱⴷⴷⴻⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵡⵉⵙ، ⵎⴽ ⵜⵜⴰⵥⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵖⵔ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ (ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ، ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ، ⵏⵖ ⴰⵍⵖⵎ) ⴷ ⵓⴼⵔⵔⴰⵇ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ  ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⵖⴰⴼ ⴰⵢⵜ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵏⵖ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ، ⴷⴰⴳⵉ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]