Jump to content

ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵏⵖ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵍⵇⵇⵓⵔⴰⵏⵙⵙⵓⵏⵏⵜ. ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⵏⵎ ⵏⵖ ⵓⵙⵏⵓⵎ.ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵟⵟⴰⵟⵍⴰⴱⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵜⴳⴰ ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏⴳⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵜⵙⵇⵔⵔ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵙ ⴽⵓⵣ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ : ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵏⴰ ⴷ ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵟⵍⴰⴱⵜ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎ : ⵍⵎⴰⵍⵉⴽⵉⵢⴰ, ⵍⵃⴰⵏⴰⴱⵉⵍⴰ, ⵍⵃⴰⵏⴰⴼⵉⵢⴰ ⴷ ⴰⵛⴰⴼⵉⵄⵉⵢⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⵉⵏ ⵉⴽⵓⴹⵉⵢⵏ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ. ⵙ ⵙⵉⵏⵉ ⵜⵙⵏⵜ ⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ, ⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴼ ⵓⴱⴹⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵉⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵏⴰⵡⵏ: ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ,ⴰⵎⵓⵙⵜⴰⵃⴰⴱ, ⴰⵎⵓⴱⴰⵃ , ⵜⴰⴽⵕⴰⵥⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵍ .

ⴰⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵣⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ :

  • ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏ ⴰⵢⵢⴰ 18.
  • ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⵢⵢⴰ 48 .
  • ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⴰⵎⵛⴰⵡⵔ ⴰⵢⵢⴰ 13 .
  • ⵜⴰⵙⵓⵔⵜ ⴰⵎⵛⴰⵡⵔ ⴰⵢⵢⴰ 21 .

ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵛⴰⵔⵉⵄⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⴰⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵜⵍⵍⴰ:

  • ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ: ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ.
  • ⵜⵙⵓⵍ ⴱⴷⴷⴰ : ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ.
  • ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵣⴳⴰⵍ: ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵣⴳⵍⵜ.
  • ⵜⴰⵣⵓⵛⵛⵍⵜ: ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴰⴷ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴰⵔⵉⵄⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴳⴰⵏ ⵜ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵟⵍⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]