Jump to content

ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵓⴽⵉⵏⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⴰⵡⴽⵉⵏⴳ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1980

ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵀⵓⴽⵉⵏⴳ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1942 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⴼⵓⵔⴷ، ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ، ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵀⵓⴽⵉⵏⴳ .ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵡⴰⵢⵣⵓⴱⵉⵍ ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ . ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ، ⵢⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⴼⵓⵔⴷ، ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵖⵔⴰ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ، ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵉⵢⵣⵓⴱⵉⵍ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ.

ⵢⵣⵡⴳ ⵀⵉⴽⵉⵏⴳ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵙⴰⵏⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵣ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⴰⵍⵜⴼⵓⵔⴷⵛⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⴼⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⴼⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1950 ⴳ ⵙⴰⵏⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵣ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]