Jump to content

ⵙⵓⵛⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⵓⵛⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ. ⴰⵔⵜⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵙⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵔⵏ ⵉⵜⵢⴱⴱⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵏⵣⵉⵖ.[1]

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⵓⵛⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  • ⵏⵉⴳⵔⵉ ⵙⵓⵛⵉ
  • ⵎⴰⴽⵉ ⵙⵓⵛⵉ
  • ⵓⵔⵓⴽⴰⵎⵉ
  • ⵓⵛⵉ ⵙⵓⵛⵉ
  • ⵜⵛⵉⵔⴰⵛⵉ ⵙⵓⵛⵉ
  • ⵉⵏⴰⵔⵉ ⵙⵓⵛⵉ
  1. Britannica, sushi.