Jump to content

ⵙⵉ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵀⵍ C, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2922 (1972), ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵔⵉⵜⵉ. ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰ ⵎⵎⵓⴳⵏⵜ ⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵎ (ⵉⵍⵃⵃⵓⵏ ⵙ linux); ⵎⴰⵛⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2939 (1989), ⵢⵓⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⵎ [[-|ⵡⵉⴷ ⵏⵥⵔ]]ⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ "Azul amadal"[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 #include <stdio.h>
 
 int main (void)
 {
     printf("azul amadal!\n");
     return 0;
 }

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

www.imyura.net