ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ
ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ (San Francisco) ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ, ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 776,773 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ.ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]