Jump to content

ⵔⵓⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵔⵓⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ
ⵔⵓⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023
ⵍⵉⵙⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ ⵔⵓⵏⴰⵍⴷ ⵡⵉⵍⵉⵢⴰⵎ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 1 ⵎⴰⵕⵚ 1954 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴷⴰⵏⴽⴰⵏ, ⵓⴽⵍⴰⵀⵓⵎⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ • ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 1959 - ⵖⵉⵍⴰ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴽⵓⵥ

ⵔⵓⵏⴰⵍⴷ ⵡⵉⵍⵉⵢⴰⵎ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Ronald William Howard) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ, ⴰⵎⴼⵔⵙ, ⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ, ⴷ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵎⴰⵕⵚ 1954 ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ ⴷⴰⵏⴽⴰⵏ, ⵓⴽⵍⴰⵀⵓⵎⴰ. ⵉⴱⴷⴰ ⵔⵓⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔⴷ ⵍⵉⵖ ⵉⵎⵥⵉ ⵖ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵉⵥⵔⵉ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵏⴳⴱⵉⵡ ⵊⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⴰ ⵜⵡⴰⵢⵍⴰⵢⵜ ⵥⵓⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]