ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ : International Standard Book Number) ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ (ISBN).

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
International Standard Book Number
ISBN
ⴰⵙⴳⵣⵍ ISBN
ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ 1970
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ (ISBN)
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ 13 (ⵙⴳ ⵍⵍⵉ 10)
ⴰⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ Weighted sum
ⴰⵎⴷⵢⴰ 978-3-16-148410-0
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ http://www.isbn-international.org/

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]