Jump to content

ⵓⵍⵃⵍⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵍⵃⵍⵓ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵙⵜⵉⵜ ⵄⴰⴱⴷⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵍⴰⵃⵍⵓ, ⴷ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵖⵓⵛⵜ 1963 ⴷⴳ ⵜⴰⴽoⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⵄⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ(ⴱⵊⴰⵢⴰ). ⵢⴼⴼⵖ ⴷ ⵙⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵔⵜⴰ (ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ), ⴷⵉⵏⵏⴰ ⵉⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⴰⴳⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⵙⵉⵜ.

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵃⵍⵓ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  • 1998: Ithvirène
  • 1999: si 1954 ar 1999(ⵙⵉ 1954 ⴰⵔ 1999)
  • 2000: uccen d weydi (ⵓⵛⵛⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴷⵉ)
  • 2001: Pouvoir assassin
  • 2002: USU (ⵓⵍⴰⵛ ⵙⵎⴰⵃ ⵓⵍⴰⵛ - Pas de pardon)
  • 2005: Azul al Paris (ⴰⵣⵓⵍ ⴰⵍ ⴱⴰⵔⵉ)
  • 2006: Arraw n Tlleli (ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⵍⴻⵍⵉ)
  • 2008: Hemlegh-kem (ⵃⵎⵍⴻⵖ ⴽⵎ)
  • 2010: Slilwan
  • 2012: Nostalgik

ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵍⵃⵍⵓ

ⵉⵣⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⴱ ⵏ ⵓⵍⵃⵍⵓ

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ