Jump to content

ⵏⵣⵀⴰ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵣⵀⴰ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⵖ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1957 ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷⵏ ⵊⵓⵏⴷ, 'ⵎⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⴷⴰⵔ' ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵓⵄⵔⴰⴼⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ. ⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵜⵓⵛⵇⵓⴼⵉⵏ ⵖ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ "ⵍⴱⴰⵛⵉⵔ ⵄⴱⵓ", ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ, ⵄⵍⵉ ⵍⵎⵊⵔⴷ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ "ⵙⴰⵄⴷ ⵍⵎⵊⵔⴷ".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]