Jump to content

ⵏⴰⵜⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵏⴰⵜⵓ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: North Atlantic Treaty Organization) ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵏⴰⵜⵓ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: NATO), ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Organisation du traité de I'Atlantique nord) ⵏⵖ (OTNA), ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴷⵓⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1949 ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵖⴰⴼ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵏⵉⵏ ⵖⴰⴼⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷⴳ 4 ⵉⴱⵔⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1949. ⵉⴳⴰ ⵏⴰⵜⵓ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⵢⴱⴷⵍⵏ ⵢⵔⵓⵍ ⵖⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ . ⴽⵔⴰⴹ ⴷⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵏⴰⵜⵓ (ⴷ ⵜⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ) ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴷⴰⵡⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷⴷⵓⵍⵉⵜⵉⵎⵜⵄⵓⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵠⵉⵜⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵔⴱⵃⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴳⵏ ⵉⴱⴰⵍⴽⵉⵎⵏ. ⵢⵣⴳⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵏⴰⵜⵓ ⴳ ⵀⴰⵔⵉⵏ، ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ، ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵙⵉⵙⵉⵜⵏ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⵙ، ⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ.

ⵏⴰⵜⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵉⵙⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵙⴳ 29 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⴰⵏⵣⴰⵔⵓⴳ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴷⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡ 21 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰ ⵢⴹⴼⵔ ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵟⵍⴰⵙⴰⵏ، ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 155 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⴷⵓⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]