ⵏⴰⵍⵓⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵏⴰⵍⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵜⴱⵄⴷ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵙ ⵙ 276 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ, ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 55000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ . ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴽⴽⵔⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵓⵄⴰⵎⴰⵔ ⴰⴳⴷⴷⴰⴼⵉ , ⵏⴰⵍⵓⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ .

ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵏⴰⵍⵓⵜ ⵖⴰⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ، ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡ-ⵓⵍⵍⵉ، ⵎⴽ ⵜⴱⴷⴷ ⴰⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ,

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]