Jump to content

ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵍⵓⵍ ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ، ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 332 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃ، ⵙⴳ ⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴱⴰⵛ ⴰ ⵜⵥⵥⴰⵍ ⵜⵉⵥⴰⵍⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ , ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ ⵜⵖⵓⵙ ⴳ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵏⵓⵔⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵡⵉⵛⵏ,

ⵜⵜⴰⵀⵍ ⵎⵓⵏⵉⴽⴰ ⵎⵉ ⵖⵓⵔⵙ 22 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⵜⴻⵟⵟⴼ ⴷⵉⴷⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵃⵏⵊⵉⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⵓⵙⵟⵉⵏⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ .

ⵜⵣⵡⴰⴳ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵔⵓⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 388 ⴳ ⵍⵄⵎⵔ ⵢⵣⵔⵉ 56.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]