Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵖⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵖⵏⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1950 ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵉⵥⴰⵢⵢⴰⵏ ⵉⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ 60.