Jump to content

ⵎⵓⵃⴰ ⵓ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⵙⵜⵔⵓ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1916 ,ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2016 ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵥⵕⵓ ⴳ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ . ⴳ ⵜⵉⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵢⴽⵙⵙⴰ ⵓⵍⵍⵉ , ⵢⴷⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵊⵔⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵔⵓⵏⴰⵍⴷ ⵡⵉⵍⵙⵓⵏ ⵔⵉⴳⴰⵏ. ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵢⵙⵜⵔⵓ ⵖⴰⴼ ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵍⵃⵓⵙⵉⴱ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ . ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ، ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ "ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ" ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⵓⵛⴰ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1981.