Jump to content

ⵎⵉⵏⴰ ,ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⴰ

ⵎⵉⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ، ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷⴳ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵎⴰⴽⴽⴰ، ⵖⴰⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵄⴰⵔⴰⴼⴰ. ⵜⴱⵄⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⴰⵎ ⵏⵉⴳ ⵏ 66 ⴽⵎ². ⵜⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵊⴰⵎⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵇⴰⴱⴰ، ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵃⵙⵉⵔ، ⴷ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⵡⵉⵙ، ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵉⵔ.

ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⵉⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴽⵟⵟⵓⵎⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵉⵃⵊⵊⴰⵊⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵔⵡⵉⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵛⵔⵉⵇ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵡⵉⵃ ⵏ ⵍⵊⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵖⵔⵙ ⴷⴳⵙ ⵜⵅⵙⵉ.

ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵎⵉⵏⴰ ⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵙⴳ ⵉⵃⵊⵊⴰⵊⵏ، ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⵅⴼⴰⵢⵎ ، ⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⴳ 88 ⵏ ⴷⵉ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴰⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵜⵛⵔⵉⵇ ⴳ 13 ⵏ ⴷⵉ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵄⴰⵔⴰⴼⴰ ⴳ 9 ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ، ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏⵖ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴱⴰⵏ . ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵎⴰⵛⵄⵔ ⵉⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵖⵍⵍⴰⵏ ⵏⵉⴳ 3.2 ⴽⵎ، ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵎⵉⵏⴰ ⵜⴰⵛⵔⵄⵉⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 7.82 ⴽⵎ²، ⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵅⴷⴷⵎⵏ ⵏⵉⴳ 4.8 ⴽⵎ² ⵚⴰⴼⵉ، ⵎⴰ ⵢⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷ 61% ⵙⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵛⵔⵄⵉⵜ ⴷ 39% ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵛⵇⵇⴰⵏ ⵉⵖⵍⵍⵓⵢ ⵡⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 500ⵎ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]