Jump to content

ⵎⵉⴷⵢⴰⵡⵉⴽⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵉⴷⵢⴰⵡⵉⴽⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: MediaWiki) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏⵙ ⵉⵔⵥⵎ. ⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⴳⵏⵉⵙ ⵎⴰⵏⵙⴽⵉ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜ ⵍⵉ ⴷⴰⵏⵉⴻⵍ ⴽⵔⵓⴽⵔ, ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡⴰⵙⵙⵉⵜⵏ ⵏⵡⵉⴱ, ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵉⴰ, ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵉⴰ ⴽⵓⵎⵓⵏⵣ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴱⵉ ⵉⵜⵛ ⴱⵉ ⴰⵔ ⵉⵃEEⵓ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ. ⵉEⴼⴰⵔ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉ ⵡⵓⵔⴷⴱⵔⵉⵙ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ, ⵉⴳⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏⵙ. ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵜⴼⴼⵓⵖⴷ ⵃⵎⴰ ⴰ ⵜⵉⵢⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]