Jump to content

ⵎⴰⵢⵏⴽⵔⴰⴼⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵢⵏⴽⵔⴰⴼⵜ
(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: ⵎⴰⵢⵏⴽⵔⴰⴼⵜ‌)
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ
ⴰⵙⵎⵀⴰⵣ ⵎⵓⵊⴰⵏⴳ, ⵎⴰⵢⴽⵕⵓⵚⵓⴼⵜ
ⴰⴼⵙⵙⴰⵔ
الموزع
ⴰⵖⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2009

18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ
النمط
الوسائط
ⵉⴽⵛⴰⵎⵏ
ⴰⵙⵉⵜⴳ
ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

ⵎⴰⵢⵏⴽⵔⴰⴼⵜ, (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Minecraft) ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵎⵀⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ 2009 ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴰⴼⴰ ⴰⵙⵎⵀⴰⵣ ⴰⵙⵡⵉⴷⵉ ⵎⴰⵔⴽⵓⵙ ⴱⵉⵔⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵓⵜⵛ "Notch" ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⵎⵓ ⴰⵙ ⵎⵓⵊⴰⵏⴳ "Mojang" ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵣⵖ ⵎⴰⵢⴽⵕⵓⵚⵓⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⴰⵙⵓⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵥⴽⴰ, ⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⵔⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴽⴽⵔ

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵎⵎ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵉⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵜⵜⵡⴰⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ

ⴰⴳⵣⵓⵍ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]