Jump to content

ⵍⴰ ⵅⵉⵔⴰⵍⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⴰ ⵅⵉⵔⴰⵍⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2962 (2012)

ⵜⴳⴰ ⵍⴰ ⵅⵉⵔⴰⵍⴷⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵓⵢ ⵜⴽⴰⵙⵜⵉⵍⵉⵢⵜ : La Giralda) ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵢⵜ ⵓⵚⴽⴰⵏⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵓⵃⵃⴷⵉⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2134 (1184) ⴷ 2148 (1198), ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵓⵎⵏ ; ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⵎⵔⵜ ; ⵓⵜⵓⵎⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵓⵃⵃⴷⵉⵢⵜ ; ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵛⴷⴷⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵣⵖⴰ, ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵉⵎⵓⵃⵃⴷⵉⵢⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵜⵉⵚⵚⵓⵎⵄⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎ ⵅⵜⴰⴷ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵯⵜⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵉⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ.

ⴳ 2198 (1248), ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ, ⵥⵥⵓⵏ ⵖ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ. ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⴽⴰⵏⵉⵙⵜ.

ⴳ 2306 (1356), ⵢⵓⵜ ⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⴳⴰⵢ ⵉⵛⴷⴷⴰⵏ. ⴱⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵚⵍⴰⵃⵏ ⵍⴽⵏⵉⵙⵜ ⵖ 1433, ⴷ ⵓⵔ ⵙⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔ 2456 (1506).

ⵖ 2937 (1987), ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴰⵢⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵍⴰ ⵅⵉⵔⴰⵍⴷⴰ ⵖ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ (World Heritage).

ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵢⵜ ⵍⴰ ⵅⵉⵔⴰⵍⴷⴰ 104 ⵎ ⵖ ⵜⴰⵜⵜⴰⵢⵜ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴷⴷⵏ.

ⵜⵉⴼⵉⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴼⵉⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ.

ⴳⴰⵏ ⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵉⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2934 (1984) ⴰⵙⴼⵓⵍⴳⵓ ⴼ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ 800 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵓⵖⵓⵕⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]