Jump to content

ⵊⵔⴱⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵃⵓⵎⵜ ⵙⵙⵓⵇ ⴳ ⵊⴰⵔⴱⴰ
ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵊⵕⴱⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ.

ⵊⵔⴱⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴳ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⵏ ⵇⴰⴱⵙ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵓⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 514 ²ⴽⵎ, ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ  (ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⴹ 125 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ) ⵜⵜⵡⵙⵎⵎⴰ ⵙ «ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⴳⴰ». ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵖⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ 7 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵊⴰⵔⵊⵉⵙ. ⵎⴽ ⵉⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵊⵉⵎ ⵖⵔ ⵊⴰⵔⴼ ⵖⴰⴼ ⵍⴱⵟⴰⵃ . ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⴳⵉⴷⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ. ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵙⵉⵙ ⴰⵎⵙⴽⵍⴰ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵉⴱⴼⴰⵀⵉⵎ ⴷⵔⵖⵓⵜⵉ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵥⵕⵉⴳ ⴰⴹⵕⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵡⵉⵍ «ⵊⵔⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ». , ⵊⵔⴱⴰ ⵜⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]