Jump to content

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵛⵢⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙ, ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵊⴰⵏ ⵊⵓⵔⵊ ⴱⵔⵓⵙⴱⵔ, ⵉⴳ ⴰⵙ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵊⵓⵏⵜⵍ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1968.

ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙ
ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵊⴰⵏ ⵊⵓⵔⵊ ⴱⵔⵓⵙⴱⵔ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵊⵓⵏⵜⵍ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1968
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Glory to thee, Motherland
O motherland of mine.
Sweet is thy beauty,
Sweet is thy fragrance,
Around thee we gather
As one people,
As one nation,
In peace, justice and liberty.
Beloved Country,
May God bless thee
For ever and ever.
ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⴽⵢⵢ, ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⵓ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵉⵏⵓ.
ⵜⵉⵃⵍⵉ ⵏⵏⴽ ⵜⵎⵎⵉⵎ,
ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⴹⴼⵓⵜ,
ⵏⴽⴽⵏⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵜⵜⵢ ⴰⴽ
ⴰⵎ ⵢⵓⵏ ⵓⵖⵔⴼ,
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵜⵜⵉ,
ⴳ ⵓⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ,
ⴰⴷ ⴽⵎ ⵉⵙⵙⵉⵖⵓⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ
ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]