ⵉⵡⵊⵉⵍⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵡⵊⵉⵍⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴱⵄⴷ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵏⵖⴰⵣⵉ ⵙ 400 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ . ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ، ⵢⵣⵡⴰⴳ ⵖⵔⵙ ⵀⵉⴷⵓⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 400 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ , ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⵡⵊⵉⵍⴰ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ، ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴽⵛⴰⵎ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]