Jump to content

ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵉⴽⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵉⴽⵙ (X-Men) ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵉⴽⵙ ⵙ (ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ X-Men) ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵉⴽⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]