Jump to content

ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ


ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ


ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

    
    
ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ

ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ

ⵊⵙⴽ - JSK


ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ

ⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵏ

ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵊⵔⵊⵔⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ

1946


ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ


ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ


ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴷⵣⴰⵢⵔⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵓⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⵛⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ

ⵀⵓⴱⵉⵔ ⴼⵉⵍⵓⴷ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵓⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ(14 ⵏ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ)

1973 - 1974 - 1977 - 1980 - 1982 - 1983 - 1985 - 1986 - 1989 - 1990 - 1995 - 2004 - 2006 - 2008

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ(5 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ)
1977، 1986، 1992، 1994، 2011

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴱⴱⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ(1 ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ)
1992ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ(2 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ)

1981 - 1990

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉ (3 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ)
2000 - 2001 - 2002

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ (1 ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ)
1995

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴱⴱⵔ ⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉ(1 ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ)
1981


ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ