ⵉⵍⵉⴼ ⵛⴰⴼⴰⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵉⴼ ⵛⴰⴼⴰⴽ
Elif Şafak
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 25 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1971
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵓⵏⴳⴰⵍⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏⵜⵉⵛⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ
ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ
ⴰⴷⴷⵓⵔ...
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ www.elifshafak.com

ⵉⵍⵉⴼ ⵛⴰⴼⴰⴽ (ⵙ ⵜⴻⵜⵓⵔⴽⵉⵜ: Elif Şafak) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1971 ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴻⵜⵓⵔⴽⵉⵜ ⴷ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⴳⵎⴰ ⵜⵜ ⵢⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵣⵣⵔⵢ ⵉⵍⵉⴼ ⵛⴰⴼⴰⴽ ⵜⵉⵉⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷⵄⴰⵎⵎⴰⵏ, ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ. ⵜⵉⵡⵍ ⵙ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⵉⵢⵓⴱ ⴽⴰⵏ (Eyüp Can)[1]. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴻⵜⵓⵔⴽⵉⵜ
ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Arno Widmann, Elif Shafak: "I like being several people" - signandsight