Jump to content

ⵉⵀⵔⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵀⵔⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⴽⴰ "ⵜⵉⵕⵃⵃⴰⵍⵉⵏ" (ⵖ ⴰⵢⵜ ⴱⵓⴳⵎⵎⴰⵙ)

ⵉⵀⵔⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⴳⵜⵓⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴹⵓⵜ.

ⵎⴰⵔⴽⴰ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ: Ovis aries.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]