Jump to content

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵓⴽⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵔⵉⵙ ⴷⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵓⴽⵉ

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵓⴽⵉ (Rocky Mountainss)، ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵖⴰⴼ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ 4,8000 ⴽⵎ² ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⴱⵔⵉⵜⵛ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉⵜ ⴰⵔ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵏⵢⵓⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ، ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 4,399 ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵙⵎⵎⴰ ⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ، ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵔⵓⴽⵉ ⵎⴰⵡⵜⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ 14 ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴷⴳⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵔⴰⴷⵓ ⴷ ⵎⵉⵙⵓⵔⵉ.

ⵜⵡⴰⵅⵍⴰⵇⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵢⵉⵡⴹ ⵙⴳ 55 ⴰⵔ 80 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ، ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴳⵔⵉⵙⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ،

ⵖⵉⵍⴰ  ⵜⵡⵙⴽⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⴰⵣⴰⵀⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵜⴰⵃⴰⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵖⴰⴼ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ  ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⵄⵜⴰⴱⴰⵔ ⵔⵓⴽⵉ ⵎⴰⵡⵜⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵏ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⵙⵇⴰⴹⵓⵏ، ⴷ ، ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ، ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵛⵓⵛⴹ ⵖⴰⴼ ⵓⴷⴼⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]