ⵉⴳⵉⴷⵔ (ⴰⵢⵍⴰⵍ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴳⵉⴷⵔ
Eagle (ⴳⵍⵣ)
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵔⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵔ ⴰⵢⵍⴰⵍ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ
ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵜⵉⵏⵉⵏⵏⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵓⵏⵏⴰⵜⵉⵏ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⴽⵯⵍⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵍ 3.6ⴽⴳ ⴰⵔ 5.4ⴽⴳ ⵎⵉⵛⵛ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵍⴽⵎⵏ 9.5ⴽⴳ
ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ 70 ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ
ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ 1 ⵡⴰⵏⴰⵡ (ⵀⴰ'ⴰⵙⵜ/Haast's eagle)
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⴳⵔ 20 ⴷ 30 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ

ⵉⴳⵉⴷⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Eagle) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⵏⵏⴰⵜⵉⵏ, ⵉⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵉⵖⴰⵡⵔⵏ ⴳⵉⵙ 71 ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ, ⵉⵏⵖⵓⴱⵓ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵢⴰⵏ (ⵀⴰ'ⴰⵙⵜ/Haast's eagle).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]