Jump to content

ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴽⴰⴼⵏⴷⵉⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴽⴰⴼⵏⴷⵉⵛ

ⵉⵍⵓⵍ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴽⴰⴼⵏⴷⵉⵛ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1731 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵉⵙ ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴼⵉⵣⵉⴽ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴽⵔⵓⵔ ⴰⵡⴱⵔⵉⵟⴰⵏ, ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 24 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1810. ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵍⵓⵔⴷ ⵜⵛⴰⵔⵍⵣ ⴽⴰⴼⵏⴷⵉⵛ, ⵉⴽⴽⵓⵙⴰ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷ ⵄⵎⵎⵉⵙ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]